Hovedfunn fra oppstartsfasen. Følgeevaluering av pilotering av per capita-finansiert Jobbsjansen

Hovedfunn fra oppstartsfasen. Følgeevaluering av pilotering av per capita-finansiert Jobbsjansen
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Kvantitativ datainnsamling
Rapportering
Statistisk analyse
Årstall
  • 2023
Forfattere
Linn Synnøve Skutlaberg
Eva Marit Kristoffersen
Last ned

I perioden 2022-2025 piloterer IMDi en ny måte å finansiere Jobbsjansen på. Prosjekter gis tilskudd etter antall deltakere som faktisk deltar i ordningen (per capita-finansiering), i stedet for et skjønnsbasert tilskudd. ideas2evidence og Agenda Kaupang følgeevaluerer utprøving av per capita-finansiering av Jobbsjansen på oppdrag for IMDi. Målet med piloteringen er å teste ut om denne finansieringsmodellen vil gi like høy kvalitet, og like gode resultater som i ordinær Jobbsjansen, og samtidig forbedre ordningen ved at

  • finansieringen blir mer forutsigbar for tilskuddsmottakerne;
  • administrasjon av ordningen blir mer kostnadseffektiv, både for IMDi og tilskuddsmottakerne; 
  • og at disse fordelene gjør ordningen mer attraktiv slik at flere kommuner ønsker og har mulighet til, å tilby ordningen.

Første delrapportering er basert på prosjektenes erfaringer om lag et halvt år etter at midlene ble utbetalt. Prosjektene er godt i gang med sine lokale Jobbsjanse-prosjekter, men fremdeles i en oppstartsfase.

Hovedfunn er at prosjektene opplever faste satser som forutsigbart, men at ordningen er lite attraktiv fordi satsene i 2022 ikke dekket utgiftene som forutsatt i rundskrivet. Det skyldes blant annet høy prisvekst i 2022, og en presisering av i NAVs regelverk som innebærer at prosjektene ikke har anledning til å benytte tiltakspenger for deltakerne. Det har mange Jobbsjanseprosjekter tidligere benyttet seg av.

Et annet funn er at per capita-ordningen synes å gi økt kostnadseffektivitet både for IMDi og kommunene, men besparelsene virker så langt beskjedne.

Hovedanbefalingen i første delrapportering er å øke satsene slik at de dekker de utgiftene rundskrivet sier skal dekkes av tilskuddet, og å justere satser for ulike målgrupper slik at det ikke er mer attraktivt å rekruttere noen målgrupper framfor andre. IMDi har fulgt opp anbefalingene i rundskriv for ordningen for 2023.