Rapport om nettpedagogisk kompetanse i høyere yrkesfaglig utdanning

Rapport om nettpedagogisk kompetanse i høyere yrkesfaglig utdanning
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Årstall
  • 2021
Nummer
6
Forfattere
Inger C. Nordhagen
Linn Synnøve Skutlaberg
Amund Eikrem
Last ned

Ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av den nettpedagogiske kompetansen i fagskolene, og hvordan fagskolene arbeider for å legge til rette for kvalitet i nett- og samlingsbaserte tilbud.

Bakgrunnen for oppdraget er at bruken av digital undervisning i fagskolene har økt de siste årene, og mange av utdanningsløpene gjennomføres i dag helt eller delvis digitalt. Samtidig har undersøkelser de siste årene avdekket at det i deler av sektoren er behov for kompetanseheving innen nettpedagogikk. For å utvikle målrettede tiltak var det behov for mer kunnskap om kompetansebehovene, og hvordan institusjonene jobber for å legge til rette for kvalitet i disse undervisningstilbudene.  

Kartleggingen ble utført ved hjelp av en spørreundersøkelse blant alle faglærere ved fagskolene i landet, og gjennom dybdeintervju med representanter for ledelsen ved et utvalg fagskoler. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har vært oppdragsgiver.

Kartleggingen viser at kun én av fire av de som underviser på nett har formell nettpedagogisk kompetanse. Andelen har imidlertid økt betraktelig de siste årene. Det mest utbredte kompetansegrunnlaget blant dem som underviser på nett er ikke-formell opplæring, gjennom seminarer eller kurs. Svært mange av de som underviser på nett ønsker mer opplæring i nettpedagogikk.

Skoleledere ved institusjoner som tilbyr nett- og samlingsbaserte utdanninger i all hovedsak er opptatt av kvalitetsutvikling, og har iverksatt konkrete tiltak for å styrke disse utdanningene. Det er likevel stor variasjon i hvor systematisk utdanningsinstitusjonene jobber, og om innsatsen kan kalles helhetlig ved at den blir rettet mot flere områder samtidig.

Du kan lese rapporten her