Ny rapport om norskopplæring for voksne innvandrere

Publisert: 23.11.2023

Ikke alle grupper av voksne innvandrere har like god tilgang på norskopplæring. Etterspørselen etter norskopplæring er stor blant voksne innvandrere uten rett på et gratis språktilbud, og må ses i sammenheng med at ferdigheter i norsk blant annet har betydning for innvandreres arbeids- og samfunnsdeltakelse. Det er med dette som bakgrunn at norskopplæringsordningen ble innført som en prøveordning i 2021. Målet er at deltakerne skal nå nivå B1 i norsk, i løpet av 80-100 timer lærerstyrt opplæring.

ideas2evidence har på oppdrag fra IMDi følgeevaluert ordningen i årene 2021-2023. Formålet har vært å undersøke om samsvaret mellom ordningens innretning og forvaltning bidrar til å nå ordningens målsettinger. Nå er sluttrapporten klar.

Vi finner at norskopplæringsordningen har bidratt til å utvikle flere, fleksible norskopplæringstilbud. Ordningen har lykkes med målsetningen om å få flere godkjente private tilbydere av norskopplæring på banen, i et marked som i løpet av prøveperioden har blitt stadig mer profesjonalisert. Vi ser at norskopplæringstilbudene jevnt over holder god kvalitet.

Likevel har følgeevalueringen vist at ikke alle kvalitetsaspekt ivaretas i tilstrekkelig grad. IMDi har i tråd med dette justert ordningen på flere områder, blant annet ved å stille tydeligere krav til kartleggingen av deltakere. Et mål fremover må være at denne kartleggingen bidrar til at deltakerne i større grad får tilrettelagt opplæringen etter sitt nivå. Dette kan bidra til å styrke deltakernes motivasjon, gjøre frafallet mindre og øke det språklige utbyttet av opplæringen.

Du kan lese rapporten her.

I tillegg ble norskopplæringsordningen styrket med 50 millioner kroner i 2022, øremerket norskopplæring for ukrainske flyktninger. I november 2023 leverer ideas2evidence en rapport om hvordan denne delordningen har fungert og levert.