Kommunal organisering

[25.04.2019] ideas2evidence i samarbeid med UiB og Norce skal gjennomføre den neste undersøkelsen om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

Data om kommunal- og fylkeskommunal organisering har vært samlet inn siden 1995. Fra 1996 har datainnsamlingen skjedd hvert fjerde hvert år - året etter lokalvalgene. Med en ny undersøkelse i etterkant av valgene i 2019, vil det derfor finnes en tidsserie med i alt åtte datapunkt spredt over en periode på 25 år.

Datamaterialet beskriver både hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg er det lagt vekt på å kartlegge hvordan kommunene løser sine oppgaver og hvordan selve driften er organisert. Et siste sentralt tema er kommunenes og fylkeskommunenes forhold til medborgerne og deres rolle som lokaldemokratiske enheter. Den kommende undersøkelsen er av særlig stor interesse, både på grunn av den nye kommuneloven og kommune- og regionreformen.

Vi har som mål å styrke systemet og rutinene for datainnsamling for å sikre mer komplette data av høy kvalitet. Vi vil også legge vekt på å tilby løsninger som vil sikre bredere bruk av datamaterialet. Dette gjelder både hvordan data dokumenteres, tilrettelegges og formidles, og hvordan resultatene fra datainnsamlingen presenteres. Det er vår ambisjon å bidra til økt bruk av datamaterialet fra organisasjonsundersøkelsene, både i forskning og til andre formål.

Arbeidet med den nye undersøkelsen vil bli forankret i et forskerteam med variert og inngående kunnskap om kommunenes- og fylkeskommunens plass i det norske politiske systemet. Dette gjelder Anne Lise Fimreite og Jacob Aars fra Universitetet i Bergen og Dag Arne Christensen og Bjarte Folkestad fra Norce.