Nytt oppdrag for IMDi

[28.05.2018] ideas2evidence skal foreta en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse. 

IMDi gjennomfører hvert år en undersøkelse til rådmenn og bydelsdirektører i Oslo om kommunenes arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og om kommunenes erfaringer med og oppfatninger av IMDi som samarbeidspartner. Etter å ha gjennomført undersøkelsen siden 2014, har IMDi bedt ideas2evidence om en ekstern gjennomgang av undersøkelsens formål, metode, innhold og anvendelse. Gjennomgangen vil bestå av dokumentstudier, intervjuer, og et dialogverksted med medarbeidere i IMDi, og skal belyse om undersøkelsen dekker det formål og de behov den er ment for, samt surveytekniske og strategiske sider ved undersøkelsen.

Oppdraget avsluttes innen medio oktober 2018.