Ny rapport for KMD

[10.04.2017] i2e's evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017 offentliggjøres i dag.

ideas2evidence har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemntet evaluert det nyopprettede Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017. Målet med evalueringen har vært å belyse hvorvidt samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert tilfredsstillende, og om Valgdirektoratet har løst oppgavene knyttet til valggjennomføringen på en hensiktsmessig måte.

Se KMDs omtale av rapporten her.

Konklusjoner og anbefalinger fra evalueringen inngår også i Proposisjonen (Prop. 76 L (2017–2018)) til Stortinget om endringer i valgloven (se særlig kapittel 4.9). Proposisjonen kan leses her.