Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen. Sluttrapport.

Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen. Sluttrapport.
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Politikk og forvaltning
Tilskuddsevalueringer
Årstall
  • 2023
Last ned

Dette er sluttrapporten i følgeevalueringen av Tilskudd til norskopplæringsordningen. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i årene 2021-2023.

Gjennom ordningen kan godkjente private tilbydere av norskopplæring og kommunale voksenopplæringssentre tilby norskopplæring til voksne innvandrere. Målet er at deltakerne skal nå nivå B1 i norsk, i løpet av 80-100 timer lærerstyrt norskopplæring.

Formålet med evalueringen har vært å undersøke om samsvaret mellom ordningens innretning og forvaltning bidrar til å nå ordningens målsettinger. Vårt mandat som følgeevaluator har vært å komme med innspill til forbedringer underveis, og mange av disse har IMDi fulgt opp.

Vi finner at norskopplæringsordningen har bidratt til å utvikle flere, fleksible norskopplæringstilbud. Ordningen har lykkes med målsetningen om å få flere godkjente private tilbydere av norskopplæring på banen, i et marked som i løpet av prøveperioden har blitt stadig mer profesjonalisert. Vi ser at norskopplæringstilbudene jevnt over holder god kvalitet.

Likevel har følgeevalueringen vist at ikke alle kvalitetsaspekt ivaretas i tilstrekkelig grad. IMDi har i tråd med dette justert ordningen på flere områder, blant annet ved å stille tydeligere krav til kartleggingen av deltakere. Et mål fremover må være at denne kartleggingen bidrar til at deltakerne i større grad får tilrettelagt opplæringen etter sitt nivå. Dette kan bidra til å styrke deltakernes motivasjon, gjøre frafallet mindre og øke det språklige utbyttet av opplæringen.

Sluttrapporten er basert på et rikt datamateriale: intervjuer med sentrale myndigheter, deskstudier av søknader og tilskuddsprotokoller, spørreundersøkelser blant tilbydere av norskopplæring, casestudier med intervjuer av ledere, lærere og deltakere (samt samarbeidspartnere) ved fem opplæringssentre og deskstudier av tilbydernes sluttrapporter.