Publikasjoner

Studentflyt og frafall i høyere utdanning

i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge, på oppdrag for UiB.

Rapporten tar utgangspunkt i de 30 000 studentene som startet på et 3-årig bachelorgradsprogram høsten 2010. Studentene følges frem til utgangen av 2015. Rapporten presenterer blant annet andelen studenter som oppnår grad, bytter utdanningsinstitusjon og faller ut av sektoren uten å oppnå grad – såkalt sektorfrafalte studenter.

Videre viser analysen studiepoengproduksjonen til studentene, inkludert dem som faller ut av sektoren uten å oppnå grad.

Tall presenteres for sektoren generelt, for universitet og høyskoler, samt for utvalgte universitet.


Last ned publikasjon

Evaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

Denne rapporten presenterer en midtveisevaluering av Sivas Næringshageprogram og Inkubatorprogram som 
ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret og SNF. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret har ledet prosjektet.  

Evalueringen vurderer programmenes resultater i henhold til målsetningene, både for bedriftene som deltar i programmene og for de lokale operatørene. I tillegg omfatter oppdraget en evaluering av programmenes organisering og drift, og omfatter programeier, nasjonal programoperatør (SIVA) og lokale programoperatører. Som en del av oppdraget ble det også gitt anbefalinger om hvordan programmene bør utvikles videre.


Last ned publikasjon

Underveisevaluering av Fjell 2020

Denne rapporten presenterer en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 som ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Vista Analyse og Norconsult, på oppdrag for Drammen kommune. 


Last ned publikasjon

"Det beste året i mitt liv"

Denne rapporten presenterer resultatene fra en brukerundersøkelse blant elever i videregående som tar utenlandsopphold i løpet av VG2. Undersøkelsen er gjennomført på vegne av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og ser nærmere på elevenes vurderinger knyttet til utenlandsopphold, inkludert forberedelser før avreise, sosiale og faglige aspekter ved oppholdet samt opplevd utbytte. I tillegg ble det hentet inn registerdata på inntekt og utdanning for elevenes foreldre. 


Last ned publikasjon

Bruk av utdanningsplaner i høyere utdanning

Denne rapporten sammenfatter resultatene av en undersøkelse av høyere utdanningsinstitusjoners bruk av utdanningsplaner. Undersøkelsen er gjennomført i perioden mars til september 2016 av ideas2evidence på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge hvordan utdanningsplanene inngår i institusjonenes samlede arbeid for å nå målet om gjennomføring på normert tid. Fokus har vært på prosessene ved lærestedene for fastsettelse og oppfølging av utdanningsplanene og studentenes progresjon.

Undersøkelsen er basert på et bredt kvantitativt og kvalitativt datamateriale, innhentet ved hjelp av spørreundersøkelser til UH-ledelse, administrasjon, instituttledelse og studenter, samt casestudier ved fire institutter: Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Institutt for geofag ved UiO, Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og Lovisenberg diakonale høgskole.


Last ned publikasjon

Godt nok eller best mulig

i2e har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet kartlagt utstyrssituasjonen i videregående skole.

Formålet med kartleggingen har blant annet vært å gi en oversikt over utstyrssituasjonen på alle utdanningsprogram på Vg1 og et større utvalg program på Vg2 i hvert fylke, samt vurdere utstyrsbehovet i forhold til utstyrets relevans for kompetansemålene i læreplanen og det utstyret elevene møter når de går ut i lære. I tillegg har kartleggingen vurdert potensialet for bedre samarbeid med virksomheter om bruk av utstyr når elever er utplassert, samt undersøkt fylkeskommunenes og skolenes hms-rutiner ved anskaffelse og bruk av utstyr. 

Kartleggingen er basert på spørreundersøkelser blant samtlige videregående skoler i Norge og alle lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de aktuelle programområdene. I tillegg er det gjennomført intensive caseundersøkelser ved åtte videregående skoler og intervju med representanter for opplæringsavdelinger, relevante myndighetsorgan og interessegrupper på nasjonalt nivå. 

Arbeidet har pågått i perioden mars 2015 - oktober 2016, og er gjennomført i samarbeid med professor Tobias Werler og stipendiat Åshild Berg Brekkhus fra Høgskolen i Bergen.

En delrapport fra arbeidet ble publisert i januar 2016.


Last ned publikasjon

Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Rapporten presentererer en evaluering og kartlegging av statlige etaters felles innsats mot arbeidslivskriminalitet, som er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse, dokumentanalyse og omfattende intervjuer. 

Rapporten konkluderer med at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk er lovende og man har oppnådd noen viktige resultater. Da satsingen er ny og er preget av intern og ekstern kompleksitet, kan man forvente justeringer og tilpasninger over tid.

Tverretatlig samarbeid er utfordrende, blant annet på grunn av den hierarkiske organiseringen av forvaltningen, trekk ved organisering og arbeidsmåter i de enkelte etatene, informasjons‐ og kommunikasjonsutfordringer, utfordringer med å finne riktige mål på effekter. Strategisk forankring i etatene og god samordning mellom departementer og etater har vært en positiv drivkraft for det operative samarbeidet. Framover står man overfor en avveining knyttet til videreføring av unike, lokale samarbeidstiltak på den ene siden og ønsket om standardisering på den andre siden.


Last ned publikasjon

Kandidatundersøkelsen 2016

Rapporten "Kandidatundersøkelsen 2016 - Fra studier til jobb i Bergensregionen" presenterer resultatene fra en undersøkelsen ideas2evidence har gjennomført blant kandidater fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Oppdragsgiver er Karrieresenteret i Bergen.  

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatene arbeidssituasjon to år etter avsluttende eksamen og deres vurderinger av utdanningen i et arbeidslivsperspektiv. ideas2evidence bidro med faglig støtte i videreutvikling av spørreskjema og sto for gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport. 


Last ned publikasjon

Norskopplæring for personer i asylmottak

Denne rapporten presenterer resultatene fra et fou-prosjekt om ordningene for norskopplæring i asylmottak, som ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret.

Oppdragsgiver er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Norskopplæring i mottak omfatter to ulike ordninger: norskopplæring med samfunnskunnskap for personer som har fått oppholdstillatelse og som bor i asylmottak mens de venter på å bli bosatt i en kommune, og norsk for asylsøkere som venter på vedtak, såkalt "asylnorsk".

Studien omfatter begge ordningene, og har sett nærmere på følgende fire problemstillinger: Har opplæringen tilstrekkelig kvalitet og omfang slik at den enkelte får en god start på den pliktige opplæringen og har utbytte av å delta? Er tilskuddsforvaltningen innrettet på en hensiktsmessig måte? Hvilke særskilte utfordringer/behov vil vertskommuner for asylmottak ha i tiden fremover, sett opp mot økt press på mottaksapparatet og kommunens kvalifiseringstilbud? og Har det konsekvenser for kommuners vilje til å bosette flyktninger at de har mottatt norskopplæring før bosetting?

Studien er basert på et omfattende datamateriale, bestående av surveys til opplæringssentre, asylmottak og kommuneledelse, og casestudier i fire kommuner: Trondheim, Førde, Lødingen og Porsgrunn


Last ned publikasjon

Utstyrt for læring?

Denne rapporten er første delrapport i et prosjekt som har som mål å kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Norge. Prosjektet gjennomføres av ideas2evidence på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Delrapporten bygger på en landsomfattende kartlegging gjennomført i november/desember 2015, og presenterer de første deskriptive analysene fra denne breddekartleggingen. Mer omfattende analyser av dette datamaterialet, kombinert med andre datakilder, vil bli publisert i hovedrapporten fra prosjektet høsten 2016.

Rapporten inngår i en studie som har som mål å kartlegge utstyrssituasjonen og vurdere utstyrets relevans både med tanke på kompetansemålene i læreplanene og med tanke på det utstyret som elevene bruker når de går ut i lære. I tillegg skal studien undersøke fylkeskommunenes og skolenes rutiner og praksis for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for oppgradering av utstyr og vurdere potensialet for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv når det gjelder bruk av og tilgang til utstyr.


Last ned publikasjon