Publikasjoner

Kompetanse 2020: Universitetsutdanningens synlighet og relevans og samfunnets behov

Rapporten bygger på en studie gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Bergen i perioden august 2010 – februar 2011.

Studien kartlegger samfunnets fremtidige utdannings- og kompetansebehov og UiB-utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet. Rapporten bygger på et bredt empirisk materiale. I tillegg til egne surveydata blant bedrifter og UiB-ansatte, er det benyttet data fra Karrieresenterets og NIFUs kandidatundersøkelser samt offentlig statistikk. Det er også gjennomført kvalitative intervju både med relevante arbeidsgivere innen offentlig og privat sektor og med uteksaminerte kandidater fra UiB.


Last ned publikasjon

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program

Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag for Distriktssenteret under Kommunal- og arbeidsdepartementet. Rapporten bygger på en evaluering av ni regionale trainee-program gjennomført av ideas2evidence høsten 2010.

Evalueringen er basert på et bredt empirisk materiale. Det er gjennomført surveys blant bedrifter og tidligere og nåværende traineer tilknyttet de ni trainee-ordninger, samt intervju med daglig leder, utvalgte traineer og medlemsbedrifter.


Last ned publikasjon

Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Ambisjonen for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de viktigste regionale næringsklyngene. Denne rapporten inneholder nøkkeltall basert på 2008-data, kommentarer og metodebeskrivelser.


Last ned publikasjon

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

ideas2evidence rapport 4:2009: Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av FoU-miljø med relevant kompetanse for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Business Region Bergen og synliggjør gjennom dyptgående beskrivelser av relevant maritim kompetanse og forskning, det maritime kunnskapsmiljøet i Bergensregionen.


Last ned publikasjon

Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling

ideas2evidence rapport 5:2009: Rapporten er basert på en studie av filmnæringen på Vestlandet gjennomført av Ideas2evidence på oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Western Norway Film Commision.


Last ned publikasjon

Innholdsdrevet teknologiutvikling og teknologidrevet innholdsutvikling

ideas2evidence Rapport 1/2009: Denne rapporten presenterer resultatene av en kartlegging gjennomført blant bedrifter og FoU-miljøer i medie- og medieteknologisektoren i Bergensområdet. Kartleggingen er gjennomført som en del av en forstudie initiert av Bergen Media By og Innovasjon Norge.


Last ned publikasjon

Large-scale Computer-based Testing of Foreign Language Competences across Europe

Dette er en artikkel skrevet av Jostein Ryssevik i publikasjonen: Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.): The Transition to Computer-Based Assessment. New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing, European Commission Joint Research Centre, 2009. Rapporten bygger på presentasjoner holdt på en konferanse med samme navn i Reykjavik  oktober 2008. Hele denne rapporten kan lastes ned her.

 


Last ned publikasjon

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (hovedrapport)

ideas2evidence Rapport 5/2007: Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland». Initiativtakere til prosjektet er Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Hordaland og Bergen kommune, som ønsket et bedre kunnskapsgrunnlag om kulturnæringenes omfang og virkemåte, og de bidragene de kan gi til den generelle næringsutviklingen i fylket.


Last ned publikasjon

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (kortrapport)

Denne rapporten presenterer en sammenfatning av hovedresultatene fra prosjektet Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland.


Last ned publikasjon

Internasjonalisering i skolesektoren

Rapporten presenterer resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren. Resultatene bygger på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse sendt ut til ansvarlige for skole i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).


Last ned publikasjon