Evaluering av tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering

Evaluering av tilskuddsordningen Frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Politikk og forvaltning
Tilskuddsevalueringer
Frivillighet
Årstall
  • 2019
Nummer
2
Forfattere
Linn Synnøve Skutlaberg
Olav Laug Bjørnebekk
Hilde Lerfaldet
Last ned

Formålet med evalueringen var å undersøke hvordan, og i hvilken grad tilskuddsordningen har bidratt til å fremme målsettingen med ordningen, og å vurdere hvorvidt tilskuddsordningen er hensiktsmessig forvaltet og utformet for å nå dagens og framtidige behov på fattigdomsområdet. Evalueringens konklusjoner baseres på den ene siden på funn om status og behov blant organisasjoner på fattigdomsområdet, og på hvilken nytte og betydning tilskuddet har for tilskuddsmottakere og personer i målgruppen. På den andre siden funderes konklusjonene på hvordan ulike aktører synes dagens utforming og forvaltning av ordningen fungerer, og hvorvidt ordningen er i tråd med sentrale prinsipper for tilskuddsordninger generelt og til frivillig sektor spesielt. Data er hentet inn ved hjelp av dokumentstudier, spørreundersøkelse til tilskuddsmottakere, intervjuer og besøk hos fire tilskuddsmottakere.

Målet med tilskuddsordningen er å gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som arbeidet mot fattigdom og sosial ekskludering, slik at disse kan gi målgruppene mulighet til å selvhjelp, egenorganisering og å drive påvirkningsarbeidet. Ordningen ble etablert i 2008, og det har årlig blitt tildelt 30-35 millioner kroner til fire ulike formål:

  • 12-14 millioner kroner til driftsstøtte til frivillige organisasjoner som representerer vanskeligstilte (brukerorganisasjoner),
  • 9-13 millioner kroner til driftsstøtte til Batteriet - ressurssentre for egenorganisering, selvhjelp til frivillige organisasjoner, som drives av Kirkens bymisjon i fem norske byer
  • 2 millioner kroner til driftsstøtte til en sekretariatsfunksjon for Samarbeidsforum mot fattigdom, for å styrke dialogen og samarbeidet mellom brukerorganisasjonene på feltet, og gi  mulighet til gode prosesser i forkant av møtene i Kontaktutvalget mellom regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte, og
  • 3-7 millioner kroner til prosjektstøtte til aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte i regi av frivillige organisasjoner.

Evalueringen viser at den økonomiske støtten er betydningsfull for brukerorganisasjonene. Støtten bidrar til økt stabilitet for organisasjonene, til mer samarbeid mellom organisasjonene, og til aktiviteter som gir mennesker som av ulike grunner opplever fattigdom og sosial ekskludering mulighet til egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Dessuten bidrar støtten til Batteriene til at mange brukerorganisasjoner i fem av Norges byer med omlandskommuner får råd og veiledning, tilgang til gratis lokaler og kontorfasiliteter, økt nettverk og mulighet til å delta i samarbeidsprosjekter. Videre tyder funnene på at Samarbeidsforum bidrar til kapasitetsbygging og mulighet til å snakke direkte med politisk ledelse i ulike departementer for de utvalgte organisasjonene som deltar, men forumet er lite kjent blant de som ikke deltar og det er vanskelig å vurdere hvorvidt organisasjonene har noe reelt politisk gjennomslag. Prosjektstøtten fører til at flere frivillige organisasjoner som ikke er brukerorganisasjoner tilbyr aktiviteter rettet mot egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid for målgruppene.

Til tross for god måloppnåelse, peker evalueringen likevel på flere konkrete forbedringspunkter. Til tross for mange søknader om driftsstøtte, er det liten fornyelse blant organisasjonene som faktisk får driftsstøtte, og uklart hvordan nye organisasjoner kan vinne fram. Både regelverket og forvaltningspraksisen bør tydeliggjøres og forenkles, og det ville være nyttig med et mer overordnet mål for hva man ønsker å oppnå med ordningen som helhet, og med ordningens ulike deler.