Fem år med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Erfaringer fra lærere og bedrifter

Fem år med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Erfaringer fra lærere og bedrifter
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2022
Last ned

I 2017 startet forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). Forsøket gjennomføres i dag i fem ulike fylker, innenfor 13 ulike lærefag. Rapporten er en del av en pågående evaluering av forsøket.

I denne rapporten presenteres funn fra to spørreundersøkelser blant hhv. lærere og bedrifter som gir opplæring i forsøket med i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. I rapporten ser vi nærmere blant annet på organisering av opplæringen, samarbeidet mellom aktørene som er involvert i forsøket, og hva aktørene opplever er sentrale utfordringer i forsøket.

Undersøkelsene viser at de fleste lærere og bedrifter vurderer MFY-forsøket positivt, og at de mener modulstrukturen bidrar til å oppnå målene om en mer fleksibel opplæring som er bedre tilpasset voksnes behov. Det legges stor vekt på individuell tilpasning av opplæringen, og både lærere og spesielt bedrifter har positive erfaringer med at opplæringen i hovedsak skal foregå i bedrift, slik intensjonen i forsøket er. De fleste lærere følger deltakerne opp mens de er ute i bedrift, men med varierende hyppighet, avhengig av deltakernes behov. Forsøket krever tett samarbeid mellom flere parter, ikke minst skole og bedrift. Undersøkelsen viser at god informasjon, tett dialog og jevnlig tilstedeværelse i bedrift fra andre aktører i forsøket er viktige forutsetninger for et godt samarbeid med bedriftene.