Sluttrapporter fra evaluering av modulforsøkene

Publisert: 16.02.2024

Høsten 2024 blir modulstrukturert opplæring for voksne innført som hovedmodell i grunnopplæring for voksne. Siden 2017 har en rekke kommuner og fylker gjennomført forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO) og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). Fra 2019 har det også vært prøvd ut opplæringsløp som kombinerer de to nivåene (Kombinasjonsforsøket).

ideas2evidence har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en følgeevaluering av forsøkene. I dag publiserer vi sluttrapporter fra evalueringen.

Følgeevalueringen har undersøkt i hvilken grad og på hvilken måte forsøkene har bidratt til en mer fleksibel, relevant og effektiv opplæring, som er bedre samordnet med andre sektorers tilbud. Den har identifisert utfordringer som har oppstått i gjennomføringen av forsøket, og suksesskriterier eller gode grep for å innføre modulstrukturert opplæring som en varig ordning.

Vi finner at forsøkene innebærer en mer fleksibel, tilpasset og relevant opplæring for voksne. Samtidig peker vi på forbedringsområder. Vi mener bl.a. at det må legges bedre til rette for deltakere i FVO som har lite skolebakgrunn og mangelfulle lese- og skriveferdigheter, og at det må legges vekt på språklæring i alle fag. For noen FVO-deltakere kan det å bruke bedrift som arena for opplæring være hensiktsmessig, men dette har i liten grad vært prøvd ut i forsøket.

I evalueringen av MFY peker vi blant annet på behovet for å vektlegge realkompetansevurdering, slik at løpet blir tilpasset den enkeltes reelle kompetansebehov. Vi argumenterer også for viktigheten av å vektlegge samarbeidet med opplæringsbedriftene. Det må gjøres et godt informasjonsarbeid overfor bedriftene som skal ta inn deltakere i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og det vil trolig være behov for tett oppfølging i bedrift. En utprøvingsperiode i bedrift før deltakerne starter opplæring, kan være hensiktsmessig.

Finn rapportene her:
Evalueringen av FVO
Evaluering av MFY