Ingvild Misje

Utreder
+47 904 06 667

Ingvild Misje (utreder) har en mastergrad i sammenliknende poltikk fra Universitetet i Bergen. Gjennom sin masteroppgave om representasjon i ikke-representative organer, opparbeidet hun solid kompetanse på surveyeksperiment og surveydata. Siden har hun utviklet kompetanse også i kvalitative metoder, blant annet gjennom intervju. I prosjektene benytter hun gjerne en kombinasjon av de to metodiske tilnærmingene.

Ingvild har god kjennskap til mange fagfelt, eksempelvis gjennom prosjekter som utreder politiske styringsformer, kartlegger omfanget av rasisme og diskriminering eller som evaluerer norskopplæring i regi av private og kommunale tilbydere. For tiden leder hun en følgeevaluering av tilskuddet Norskopplæringsordningen (2021-2023), på vegne av IMDi. Gjennom dette og andre prosjekter har hun fått god innsikt i de politiske målsettingene i integrerings- og kvalifiseringsfeltet, inkludert politikken som omhandler personer med kollektiv beskyttelse fra Ukraina.

Publikasjoner av Ingvild Misje