Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring. Erfaringer og grep fra samarbeid

Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring. Erfaringer og grep fra samarbeid
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Årstall
  • 2022
Last ned

Hva skaper et velfungerende samarbeid om tilrettelagte opplæringsløp for voksne? I denne rapporten oppsummerer vi erfaringer og gode grep fra ulike samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne.

Rapporten er basert på en kunnskapsoppsummering om samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere, gjennomført på oppdrag for IMDi. Rapporten vil inngå som kunnskapsgrunnlag i et forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, som IMDi forvalter.

Formålet med oppdraget har vært å oppsummere eksisterende kunnskap om samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne, og å identifisere og beskrive gode grep og suksessfaktorer i samarbeidet rundt opplæringstilbudet og oppfølgingen av deltakerne. Oppsummeringen vektlegger tilbud rettet mot voksne innvandrere.

Rapporten peker på en rekke problemstillinger og gode grep knyttet bl.a. til det overordnede tverrsektorielle samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen, så som felles mål- og målgruppeforståelse, forankring, kunnskapsutveksling mellom partene, tydelige og koordinerte styringssignaler, møtearenaer og forpliktende og tydelige avtaler.

Rapporten ser også nærmere på samarbeidet med bedriftene i tilrettelagte løp, og fremhever betydningen av god informasjon, forventningsavklaring og tydelig ansvarsdeling mellom skole og bedrift. Videre finner vi at grundige inntaksprosedyrer, der alle samarbeidende parter involveres og der prøvepraksis inngår, kan være viktige grep for gode inntaksprosesser.

Tilrettelagte løp innebærer ofte integrasjon mellom teori og praksis, noe som krever god planlegging av deltakernes opplæringsløp, tett kommunikasjon med arbeidsgiver og hyppig veksling mellom skole og bedrift. Rapporten peker på at det å opprette en koordinerende funksjon, eller egne team rundt deltakerne, kan være hensiktsmessig.