Ny undersøkelse for Kompetanse Norge

[24.04.2019] I2e skal gjennomføre et oppdrag som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er et viktig innsatsområde innenfor integreringspolitikken. En av utfordringene for myndighetene i dag, er at man har for lite kunnskap om hva som gir god kvalitet innen norskopplæringen. Dette oppdraget kan slik sett bidra til politikkutviklingen på området, og regjeringens planlagte satsinger for å fornye og forbedre norskopplæringen.

Gjennom oppdraget skal vi se på hvordan kommuners rammevilkår, strukturer og pedagogiske grep spiller sammen lokalt, og hvordan det påvirker kvaliteten i norskopplæringen. Det vil legges særlig vekt på kunnskap om arbeidsretting av og bruk av flerspråklighet i norskopplæringen. Kunnskapen skal genereres gjennom dyptgående casestudier ved et lite utvalg opplæringssteder samt analyser av individdata basert på en regresjonsmodell knyttet til prøveresultater. Sluttrapporten skal leveres innen mai 2020.