i2e har evaluert Students at Risk-ordningen

[30.04.2020] Evalueringen anbefaler at ordningen blir videreført, men nominasjons- og seleksjonsprosessen bør forbedres.

Formålet med Students at Risk-ordningen er å gi studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn av sin aktivisme, en mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. Studentene blir oppfordret til å returnere til hjemlandet etter at de har fullført en grad. Ordningen finansieres av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Oppdraget ble gjennomført innenfor rammeavtalen som ideas2evidence har med Diku.  

Formålet med evalueringen var å vurdere programmets design, implementering og måloppnåelse, og basert på dette komme med en anbefaling om ordningen bør videreføres. Evalueringen finner at programmet så langt har nådd sine mål i stor grad. De fleste studentene fullfører en grad, og styrkes som endringsagenter gjennom sin deltakelse i programmet. Rundt halvparten av studentene som har fullført en grad har returnert til sitt hjemland, men evalueringen konkluderer med at det er for tidlig å gjøre en vurdering av programmets måloppnåelse på dette punktet. Evalueringen identifiserer samtidig flere svakheter ved implementeringen av programmet, og dette gjelder spesielt hvordan nominasjon og seleksjon av kandidater til programmet fungerer. Mange studenter som er formelt ukvalifiserte blir nominerte. Dette gir unødvendig arbeid for involverte forvaltningsmyndigheter, og en lang periode med venting etterfulgt av skuffelse for studenten.

Evalueringen konkluderer med at programmet bør videreføres, under forutsetning av at de svakhetene som er identifisert blir utbedret. Rapporten kommer med konkrete forslag til forbedringer.

Hele rapporten kan leses her